Čeština English Deutsch русский

K evidenci skutečných majitelů právnických osob

Od 1. ledna 2018 platí povinnost všech právnických osob zapsaných ve veřejném rejstříku (tj. např. obchodní rejstřík) zapsat svého skutečného majitele (tzv. registr skutečných majitelů). Skutečným majitelem se rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě. Zároveň bylo právnickým osobám uloženo realizovat tuto povinnost do 1. ledna 2019, což je současně lhůta, ve které předmětný zápis nepodléhal soudnímu poplatku ve výši 1.000,- Kč, který je nyní třeba uhradit. Problematika skutečného majitele zasluhuje alespoň stručné shrnutí povinností uložených právnickým osobám a osvětlení, kdo je za skutečného majitele ve smyslu zákonné dikce považován.

  • U obchodních korporací je indikátorem pozice skutečného majitele to, že daný člověk

• sám nebo společně s osobami jednajícími s ním ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %,

  • sám nebo společně s osobami jednajícími s ním ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1, nebo
  • má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace.

Nelze-li pomocí uvedených indikátorů identifikovat konkrétní fyzickou osobu jako skutečného majitele, případně není-li takto určená osoba skutečným majitelem, zapíše se jako skutečný majitel člen statutárního orgánu dané právnické osoby (tzn. všichni jednatelé či členové představenstva).

Evidence skutečných majitelů je neveřejná a je určena pro užití zákonem vymezenými osobami (orgány činné v trestním řízení, Finanční analytický úřad atp.). Rejstříkový zákon (tj. zákon č. 304/2013 Sb.) ani žádný jiný zákon v současné době za neprovedení zápisu skutečného majitele nestanoví žádné přímé sankce (kupř. pokuta, zrušení s likvidací). Nepřímé negativní důsledky spojené s nesplněním dané povinnosti mohou nicméně plynout z jiných právních předpisů (např. § 15 zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, § 122 zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, § 177 insolvenčního zákona). V současné době jsou sice diskutována možná zpřísnění či zavedení sankcí za nedodržení uvedené povinnosti, doposud však sankce přijaty nebyly.