Čeština English Deutsch русский

Prominutí pojistného zaměstnavateli (program ANTIVIRUS C)

Nově přijatý zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 (program ANTIVIRUS C) má za úkol pomoct malým zaměstnavatelům tím, že jim může být v období červen–srpen 2020 prominuta část pojistného na sociálním zabezpečení, které hradí zaměstnavatel. Toto prominutí má formu snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele.

V současné době je zákon schválen – prošel Poslaneckou sněmovnou i Senátem a dne 19. června 2020 byl podepsán prezidentem republiky. Jeho účinnost nastává okamžikem vyhlášení, které ještě nenastalo.

Podnikatel žádající o prominutí musí splnit všechny zákonné podmínky za každý měsíc, za který prominutí žádá. Splnění podmínek se posuzuje pro každý měsíc, pro který je žádáno, zvlášť a nelze jej uplatnit zpětně.

Podmínky pro nárok na prominutí (podle ustanovení § 2 zákona):         

  • - počet zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, nepřesahuje v posledním dni kalendářního měsíce 50,
  • - počet zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, činí v posledním dni kalendářního měsíce aspoň 90 % počtu těchto zaměstnanců v posledním dni března 2020,
  • - úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za kalendářní měsíc činí aspoň 90 % úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za březen 2020,
  • - zaměstnavatel odvedl pojistné, které jsou povinni platit jeho zaměstnanci, ve stanovené lhůtě a ve výši uvedené na přehledu podle § 9 zákona o pojistném,
  • - za daný kalendářní měsíc zaměstnavatel nečerpá prostředky na částečnou úhradu mzdových nákladů poskytovaných zaměstnavatelům z Cíleného programu podpory zaměstnanosti, který jako cílený program k řešení zaměstnanosti podle § 120 zákona o zaměstnanosti byl schválen vládou České republiky ke zmírnění negativních dopadů onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem označovaným jako SARS-CoV-2 na zaměstnanost v České republice.
  • Samotné snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele potom podle ustanovení § 4 zákona probíhá tak, že se do vyměřovacího základu zaměstnavatele nezahrnují vyměřovací základy zaměstnanců v pracovním poměru, jejichž pracovní poměr trvá v posledním dni kalendářního měsíc. Pokud však vyměřovací základ konkrétního zaměstnance převyšuje 1,5 násobek průměrné mzdy, nezahrnuje se do vyměřovacího základu zaměstnavatele jen ta část vyměřovacího základu zaměstnance, která nepřevyšuje 1,5 násobek průměrné mzdy. Průměrná mzda se stanoví podle ustanovení § 23b odst. 4 zákona o pojistném a 1,5 násobek průměrné mzdy se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. Snížení se uplatňuje na předepsaném tiskopisu podle zákona o pojistném.