Čeština English Deutsch русский

Ceník

Smluvní odměna časová

Smluvní odměna časová je hrazena advokátovi klientem dle počtu hodin advokátem poskytnuté právní služby. Sazba hodinové odměny je poměrně krácena s přihlédnutím ke každé započaté čtvrthodině poskytování právních služeb.

Základní hodinová sazba při časové smluvní odměně je za každou započatou hodinu poskytnuté právní služby, kdy záleží na dohodě advokáta a klienta, a to s ohledem na složitost a časovou náročnost případu.

Smluvní odměna časová je nejčastěji sjednávaným způsobem odměny advokáta v naší advokátní kanceláři.

Odměna advokáta dle tarifu

Odměna advokáta za právní službu dle tarifu se zásadně řídí dle dohody klienta s advokátem, tedy smluvní odměnou (viz smluvní odměna). Není-li však mezi klientem a advokátem způsob odměny advokáta sjednán, řídí se výše odměny, tzv. mimosmluvní odměna, vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) v aktuálním znění.

Obdobným způsobem, tedy dle advokátního tarifu, je zpravidla stanovována výše náhrady nákladů soudního řízení v soudním sporu neúspěšné straně.

Smluvní odměna paušální

Smluvní odměna paušální je odměna, která je hrazena advokátovi klientem bez ohledu na počet poskytnutých hodin právních služeb. Tento typ smluvní odměny je tak vhodný pro klienty, kteří mají pravidelnou potřebu právních služeb v relativně stabilním rozsahu. Pro tyto klienty nabízí paušální smluvní odměna možnost hradit právní služby ve formě pravidelně (zpravidla měsíčně) hrazené pevné částky.

Smluvní paušální odměna tak představuje pro klienta výhodu v podobě stabilní výše výdajů za právní služby, a to i v situacích, kdy má klient nárazově potřebu právních služeb ve vyšším rozsahu.

Smluvní odměna úkonová

Smluvní odměna úkonová představuje odměnu advokáta dle počtu provedených úkonů právní služby, kdy úkony právní služby jsou stanoveny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) v aktuálním znění.

Tento způsob smluvní odměny představuje variantu ke smluvní odměně časové a je vhodný spíše v případech, kdy klient požaduje po advokátovi pouze konkrétní právní úkon (právní službu) a nepožaduje zastupování a právní poradenství v celé záležitosti klienta.

Smluvní odměna úkonová je určena dohodou klienta s advokátem, a to dle náročnosti požadovaného úkonu a složitosti kauzy klienta.

Smluvní odměna podílová

Smluvní odměna podílová je formou smluvní odměny, kdy je dohodou klienta a advokáta určen podíl odměny advokáta dle výsledku věci, tedy např. procentem z nároku, kterého se klient domáhal a byl mu přiznán.

Tento způsob smluvní odměny advokáta je vhodný pouze v některých případech, např. když klient požaduje úhradu peněžité částky.

Obecně k odměně

Vedle odměny jsou klientovi účtovány i hotové výdaje spojené s poskytováním právních služeb (např. soudní poplatky, cestovní náhrady, překlady apod.), náhrada za promeškaný čas a režijní paušál, a to dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) v aktuálním znění.

Aktuální výše režijního paušálu je 300,- Kč za úkon právní služby a náhrada za promeškaný čas ve výši 100,- Kč za každou započatou půlhodinu.

Novinky a události

Padesát korun coby měsíční paušál za provádění exekucí u Vašich zaměstnanců

[28-1-2022]
Novela exekučního řádu přinesla zaměstnavatelům jeden malý nový benefit: možnost si strhnout u každého exekuovaného zaměstnance 50 Kč na své

Zobrazit více ...

Stravenkový paušál

[8-2-2021]
Od začátku roku 2021 mohou zaměstnavatelé využívat novinku, jak za daňově zvýhodněných podmínek zaměstnancům přispívat na stravování. Řeč je o

Zobrazit více ...