Čeština English Deutsch русский

GDPR

Informace ke zpracovávání osobních údajů

Advokátní kancelář Stejskalová & Blechová, s. r. o., sídlem Heršpická 5, 639 00 Brno (dále „Advokátní kancelář“, „naše kancelář“ nebo „správce“), s plným vědomím základního práva fyzických osob na ochranu osobních údajů, nakládá s osobními údaji tak, aby byl zajištěn co nejvyšší stupeň bezpečí Vašich osobních údajů. Zejména dbá na dodržování povinností a standardů stanovených platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, především pak Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016; dále „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Níže si Vás dovolujeme informovat o důležitých informacích souvisejících se zpracováním osobních údajů, které nám v souvislosti s využitím našich služeb poskytnete. 

 

  1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Advokátní kancelář Stejskalová & Blechová, s. r. o., sídlem Heršpická 5, 639 00 Brno, IČ: 29258693, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 68810, tel. +420 513 034 885, e-mail: office@akhsb.cz

 

  1. Účel zpracování osobních údajů

Naše kancelář zpracovává Vaše údaje především za účelem poskytování právních služeb klientům, komunikace skrze webové stránky, emailové a telefonické komunikace, plnění jejích právních povinností či pro ochranu jejích oprávněných zájmů.

Výše zmíněné zpracovávání osobních údajů je v oblastech nevyžadujících souhlas založeno na nezbytnosti z důvodů:

  • plnění smluv o poskytování právních služeb uzavřených se subjekty údajů
  • plnění právních povinností, které se na správce vztahují
  • ochrany oprávněného zájmu správce

 

 

  1. Přehled zpracovávaných osobních údajů (rozsah)

Zpracovávány budou typicky zejména následující údaje:

 

Osobní údaj

Důvod požadavku

na sdělení osobního údaje

Povinnost osobní údaj poskytnout

Možný důsledek neposkytnutí daného údaje

údaje potřebné pro uzavření smlouvy či pro poskytování právních služeb – jméno a příjmení (příp. název), datum narození, trvalé bydliště, adresa pro doručování písemností, IČO

smluvní i zákonný požadavek

 

ANO

 

 

 

neuzavření smlouvy

akademický titul

 

smluvní požadavek – subjekt údajů poskytuje výhradně na základě svého souhlasu

NE

neznalost nejvyššího dosaženého vzdělání

 

soukromý e-mail

oprávněný zájem

NE

zhoršená úroveň komunikace

 

telefonní číslo

oprávněný zájem

NE

zhoršená úroveň komunikace

 

číslo bankovního účtu

smluvní požadavek

NE

nemožnost poskytování finančních plnění bezhotovostně

jiné informace potřebné pro poskytování právních služeb

oprávněný zájem

NE

 

nemožnost či zhoršená možnost poskytování právních služeb

 

 

 

 

  1. Způsob zpracování a ochrana osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně (např. klientský spis, účetnictví, administrativa), tak automaticky (zejména skrze formuláře na webových stránkách Advokátní kanceláře a skrze služby elektronické pošty). Údaje jsou dle jejich povahy uschovávány jak ve fyzické (údaje ve spisech), tak elektronické podobě.

Osobní údaje ve fyzické podobě jsou uchovávány v zamykatelných prostorách kanceláře, do kterých mají přístup pouze zaměstnanci zavázaní povinností mlčenlivosti, elektronické údaje jsou zpracovávány výhradně v rámci informačního systému chráněného heslem.

 

  1. Doba zpracování a uchovávání

Vaše osobní údaje uchováváme a zpracováváme jen po dobu nezbytně nutnou, tj. na dobu trvání vzájemného smluvního vztahu a na dobu, po kterou je možno uplatnit vůči sobě práva a povinnosti (tedy dle délky promlčecí doby, resp. trvání soudního řízení, v nichž jsou vzájemná práva/povinnosti předmětem posouzení), případně po dobu, po kterou je správce povinen osobní údaje uchovávat podle závazné právní úpravy (např. zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, nebo zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu).

Likvidace osobních údajů bude provedena skartací podle skartačního řádu a nevratným vymazáním souborů v případě, že osobní údaje byly poskytnuty či uchovávány v elektronické podobě.

 

  1. Příjemci osobních údajů a zpřístupňování třetím osobám

Advokátní kancelář Vaše osobní údaje zpřístupňuje v nezbytné míře toliko oprávněným zaměstnancům a spolupracujícím advokátům, přičemž obě skupiny jsou vázání zákonnou či smluvní povinností mlčenlivosti. Z povahy věci jsou některé údaje dostupné také účetní společností a správci počítačové sítě systém naší kanceláře.

Osobní údaje mohou také být na základě zákonné povinnosti předány soudům, orgánům činným v trestním řízení nebo jiným orgánům veřejné moci.

 

  1. Práva klienta v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Právo na přístup k osobním údajům: subjekt údajů má právo získat od naší kanceláře potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

a)

účely zpracování;

b)

kategorie dotčených osobních údajů;

c)

příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;

d)

plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;

e)

existence práva požadovat od Advokátní kanceláře opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;

f)

právo podat stížnost u dozorového úřadu;

g)

veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;

h)

skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

Advokátní kancelář na žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může kancelář účtovat přiměřený poplatek spojený s administrativními náklady na zpracování požadavku. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.

Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: subjekt údajů má právo na to, aby Advokátní kancelář bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“): Subjekt údajů má právo na to, aby Advokátní kancelář bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a Advokátní kancelář má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

a)

osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

b)

Subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje podle příslušného ustanovení GDPR zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

c)

Subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR;

d)

osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

e)

osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;

f)

osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

Právo na omezení zpracování osobních údajů: subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování údajů v kterémkoli z těchto případů:

a)

 Subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Advokátní kancelář mohla přesnost osobních údajů ověřit;

b)

 zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

c)

 Advokátní kancelář již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d)

 Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Právo na přenositelnost osobních údajů: za podmínek daných čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo na to, aby naše kancelář předala zpracovávané osobní údaje třetímu subjektu.

Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, má každý subjekt údajů právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů byla porušena jeho práva plynoucí z GDPR.

 

Více informací k právům a povinnostem plynoucím z GDPR můžete nalézt na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/gdpr-obecne-narizeni/ds-3938/p1=3938).

Novinky a události

Padesát korun coby měsíční paušál za provádění exekucí u Vašich zaměstnanců

[28-1-2022]
Novela exekučního řádu přinesla zaměstnavatelům jeden malý nový benefit: možnost si strhnout u každého exekuovaného zaměstnance 50 Kč na své

Zobrazit více ...

Stravenkový paušál

[8-2-2021]
Od začátku roku 2021 mohou zaměstnavatelé využívat novinku, jak za daňově zvýhodněných podmínek zaměstnancům přispívat na stravování. Řeč je o

Zobrazit více ...